Kirje: 92935
Kuupäev: 10.01.2022
Valdkonnaviide: TV4
Märkus: Mõiste “vilepuhumine” (whistleblowing) pärineb ajalooliselt sporditerminoloogiast ning viitab algtähenduses kohtunikule, kes peatab vea kahtlusel mängu (Peternelj-Taylor, 2003, 528). Alternatiivina on termin tähistanud ka politseinikku, kes palub vilega pealtnägijatelt abi kurjategija tabamisel (Calland ja Dehn, 2004, 2). Seega omab vilepuhumine eelduslikult positiivset tähendust, viidates sellele, et vilepuhuja püüab läbi oma tegevuse kellegi tehtud veale või tekitatud ohule tähelepanu juhtida. [92941]
Märkus: Vt ka Maire Raadiku artikkel "EKI keelekool: kõneisik ja vilepuhuja" https://arvamus.postimees.ee/3690159/eki-keelekool-koneisik-ja-vilepuhuja. [14.12.2021]
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a natural person who reports or publicly discloses information on breaches acquired in the context of his or her work-related activities [02019L1937-20211110]
Definitsioon: an employee who brings wrongdoing by an employer or other employees to the attention of a government or law enforcement agency and who is commonly vested by statute with rights and remedies for retaliation [MWLD]
reporting person
Allikaviide: 02019L1937-20211110; IATE
Kontekst: Member States shall ensure that the identity of the reporting person is not disclosed to anyone beyond the authorised staff members competent to receive or follow up on reports, without the explicit consent of that person. This shall also apply to any other information from which the identity of the reporting person may be directly or indirectly deduced. [02019L1937-20211110]
whistleblower
Allikaviide: 32019L1937; IATE; TER-PLUS; 92939; 92943; 92944; BRITANNICA; MWLD; COO
Kontekst: On the simplest level, a whistleblower is someone who reports waste, fraud, abuse, corruption, or dangers to public health and safety to someone who is in the position to rectify the wrongdoing. A whistleblower typically works inside of the organization where the wrongdoing is taking place; however, being an agency or company “insider” is not essential to serving as a whistleblower. What matters is that the individual discloses information about wrongdoing that otherwise would not be known. [92939]
Kontekst: It was whistleblowers who exposed Watergate and the failures of the Vietnam War; who exposed the massive accounting fraud that brought down Enron and WorldCom in the early 2000s; who exposed secret Swiss bank accounts; and who exposed the health dangers of nicotine in tobacco products. [92939]
Märkus: The use of the term "whistleblower" dates back to the 19th century. .. The term combines "whistle," a device used to alert or call attention to, and "blower," referencing the person issuing the alert by the blowing of the whistle. Less commonly, sports referees were also called whistleblowers as they alerted the crowd, players, and coaches of illegal sports plays. Journalists and other political activists, such as Ralph Nader, excessively used the term during the 1960s, changing the public's understanding of the term to what it is today. [92944]
whistle-blower
Allikaviide: TER-PLUS; COO

et et
Definitsioon: varjatud väärnähtuste avalikustaja [AKIT]
Definitsioon: füüsiline isik, kes teavitab tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest ja kellel on põhjendatud alus arvata, et rikkumist on vahetult alustatud või see on lõpule viidud [RtKSE-2021/12 § 4-3]
rikkumisest teavitaja
Allikaviide: RtKSE-2021/12; 92940; IATE
Kontekst: Rikkumisest teavitaja suhtes on keelatud otsene või kaudne tööalane tegevus või tegevusetus, mis tuleneb rikkumisest teavitamisest ning põhjustab või võib põhjustada teavitajale põhjendamatut kahju. Keelatud on survemeetmete rakendamine, selle katse ning sellega ähvardamine. [RtKSE-2021/12 § 16-1]
teavitaja
Allikaviide: KVS-2021/04/4; FIS-2021/11/6; RtKSE-2021/12
Kontekst: Kui avalikku ülesannet täitvat asutust, selle ametiisikut, asutuse üle järelevalve teostajat, deklaratsioonide üle kontrolli teostajat või süüteo menetlejat teavitatakse korruptsioonijuhtumist, tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus. Teavet teavitamise fakti kohta võib avaldada ainult teavitaja kirjalikul nõusolekul. Kui teavitaja kaasatakse tunnistajana süüteomenetlusse, kohaldatakse süüteomenetluse sätteid korruptsioonijuhtumist teavitamise fakti konfidentsiaalsust rikkumata. [KVS-2021/04/4 § 6-2]
Kontekst: Rikkumisest teavitamine on käesolevas seaduses sätestatud alustel rikkumisest teavitamine: 1) asutusesisese teavituskanali kaudu; 2) teavitaja juhi kaudu; 3) asutusevälise teavituskanali kaudu või 4) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel üldsusele avalikustades. [RtKSE-2021/12 § 4-4]
vilepuhuja
Allikaviide: 92938; 92940; PS-komm/2020; EKIÜS-2021
Kontekst: EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogul võeti täna vastu vilepuhujate direktiiv, mille eesmärk on tagada, et inimesed, kes on teavitanud neile tööl teatavaks saanud õigusrikkumistest, ei kaotaks oma tööd ega langeks muus vormis tööandja kättemaksu ohvriks. [92938]
Kontekst: Mõistet„rikkumisest teavitamine“ („vilepuhumine“, ingl k whistleblowing) võib lühidalt defineerida kui vahetu ülemuse, muu pädeva isiku või pädeva ametiasutuse, aga ka meedia kaudu laiema avalikkuse teavitamist kindlat liiki ohust, riskist, tulevikus toimuvast või juba toimepandud vääritikäitumisest ehk rikkumisest ettevõttes, avaliku sektori asutuses või muudes organisatsioonides. „Rikkumisest teavitaja“ („vilepuhuja“, ingl k whistleblower) on aga organisatsiooni töötaja või avalik teenistuja, kes on rikkumisest teavitanud või võimalikele ohtudele tähelepanu juhtinud. [92940]
Kontekst: Niinimetatud vilepuhujad (whistle blower) ja sõnavabadus. Vilepuhujate poolt konfidentsiaalse materjali avalikustamine selleks, et avalikkust informeerida neile teatavaks saanud avaliku võimu kandja, ülemuste või kolleegide illegaalsest või kuritegelikust tegevusest, kui muid võimalusi ei ole, on õigustatud ning sellele laieneb väljendusvabaduse kaitse (vt EIKo 14277/04, Guja vs. Moldova, 12.02.2008). [PS-komm/2020 § 45 komm. 27]
vihjeandja
Allikaviide: 92932; 92934; IATE; EKIÜS-2021
Kontekst: Vihjeandmine pole kohustus, vaid võimalus. Ka kõige julgem vihjeandja vajab oma tegevusele tagatisi, kuna keegi ei soovi langeda kiusamise või kättemaksu ohvriks. [92932]
Kontekst: Vihjeandja, inglise keeles whistleblower, on inimene, kes annab teada avaliku huvi seisukohalt olulisest vääritust teost, näiteks ebaseaduslikust või ebaeetilisest käitumisest, sealhulgas korruptsioonist, ning sellest tekkinud või tekkida võivast kahjust. [92934]
rikkumisest teavitav isik
Allikaviide: 02019L1937-20211110
rikkumisest teataja
Allikaviide: IATE
lokulööja
Allikaviide: AKIT; EKIÜS-2021
alarmeerija
Allikaviide: AKIT

de de
Hinweisgeber
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE
Informant
Allikaviide: IATE

fi fi
väärinkäytösten paljastaja
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE
ilmoittava henkilö
Allikaviide: IATE
ilmiantaja
Allikaviide: IATE
pilliinpuhaltaja
Allikaviide: IATE
tietovuotaja
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut