Kirje: 92819
Kuupäev: 31.05.2021
Valdkonnaviide: POG; JU41
Mõistetüüp: termin

et et
kohaliku omavalitsuse teenistuja
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi- või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides. [PS-2015/05 § 45]

en en
municipal public servant
Allikaviide: EKSPERT; EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut