Kirje: 92583
Kuupäev: 15.02.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the statement which sets out in detail the general rules, deadlines, procedures and criteria for charging and capacity-allocation schemes, including such other information as is required to enable applications for infrastructure capacity [32012L0034]
railway network statement
Allikaviide: 92582
Märkus: Kasutatud raudteeseaduse RdtS-2020/12/27 tõlkes. [15.02.2021]
network statement
Allikaviide: 32012L0034; IATE
Kontekst: To ensure transparency and non-discriminatory access to rail infrastructure, and to services in service facilities, for all railway undertakings, all the information required to use access rights should be published in a network statement. The network statement should be published in at least two official languages of the Union in line with existing international practices. [32012L0034]

et et
raudteevõrgustiku teadaanne
Allikaviide: RdtS-2020/12/27
Kontekst: Igaks liiklusgraafikuperioodiks on raudteeinfrastruktuuriettevõtja kohustatud pärast raudteeveoettevõtjate, asjassepuutuvate läbilaskevõime jaotamise organite ja teiste huvitatud isikutega konsulteerimist koostama vähemalt kahes Euroopa Liidu ametlikus keeles käesoleva seaduse § 84 kohase raudteevõrgustiku teadaande. [RdtS-2020/12/27 § 83-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut