Kirje: 92522
Kuupäev: 29.01.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
waste hierarchy
Allikaviide: 32008L0098; 32018L0851; IATE
Kontekst: The following waste hierarchy shall apply as a priority order in waste prevention and management legislation and policy: (a) prevention; (b) preparing for re-use; (c) recycling; (d) other recovery, e.g. energy recovery; and (e) disposal. [32008L0098]
Kontekst: The waste hierarchy generally lays down a priority order of what constitutes the best overall environmental option in waste legislation and policy, while departing from such hierarchy may be necessary for specific waste streams when justified for reasons of, inter alia, technical feasibility, economic viability and environmental protection. [32008L0098]
five-step waste hierarchy
Allikaviide: IATE

et et
jäätmehierarhia
Allikaviide: JäätS-2020/12/7; 91997; 91925; 89886; 32008L0098; IATE
Kontekst: Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel juhindutakse prioriteetide järjestuses järgmisest jäätmehierarhiast: 1) jäätmetekke vältimine; 2) korduskasutuseks ettevalmistamine; 3) ringlussevõtt; 4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 5) kõrvaldamine. [JäätS-2020/12/7 § 22^1-1]
jäätmekäitluse hierarhia
Allikaviide: 91827; 89886
Kontekst: Ökodisainimise käigus käsitletakse muuhulgas toote vastupidavust, taaskasutatavust, eelkõige ringlussevõtu võimalust, toote olelusringi; jäätmeid käsitletakse ressursina, kusjuures aluseks võetakse jäätmekäitluse hierarhia range kohaldamine ja hõlmatakse jäätmete eri liike; jäätmeid käideldakse turvaliselt ressursina, jäätmeteke isiku kohta absoluutarvudes väheneb, prügilasse ladestamist piiratakse jäätmejääkidega (st ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks kõlbmatute jäätmetega) ning energiat lubatakse toota ainult ringlusse mittevõetavatest materjalidest. [91287]
viieastmeline jäätmehierarhia
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut