Kirje: 92026
Kuupäev: 31.07.2020
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Lennuväljad ja kopteriväljakud
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a prepared area, including landing and hover points, designated and used for take-off and landing of helicopters [NATOTerm]
helipad
Allikaviide: NATOTerm; TER-PLUS; MILITERM; 92025

et et
Definitsioon: helikopteri maandumiseks ja startimiseks kavandatud ala, mis võib olla tähistatud või tähistamata ning mis ei ole kopteriväljak [92021 § 2-3]
Märkus: Kaitseväes on enamiku struktuuriüksuste juures kasutusel vähemalt üks või mitu kopterite maandumiseks ja startimiseks kavandatud ala, mis ei vasta kopteriväljaku (ingl k heliport) mõistele ning mida ei saa või ei ole mõttekas välja ehitada kopteriväljakuks. Lennuohutuse tagamise eesmärgil on vaja siiski kehtestada määrusega miinimumnõuded ka sellisele platsile, et struktuuriüksused, kelle territooriumil selline plats asub, oskaksid kopteriplatsi hooldada ning arvestada oma territooriumi planeerimisel, et kopteriplatsi vahetusselähedusse ei planeeritaks kõrgeid ehitisi ega istutata puid, mis takistaksid kopteritel maanduda ja startida. [92025]
kopteriplats
Allikaviide: 92021; 92025; MILITERM
Kontekst: Kopterite stardiks ja maandumiseks kasutatavad alad jagunevad järgmiselt: 1) kopteriväljakud; 2) kopteriplatsid. [92021 § 69-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut