Kirje: 92000
Kuupäev: 08.07.2020
Valdkonnaviide: EN; MI9
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: engineered structure designed to retain or confine water and/or waste within a pond [32006L0021]
dam
Allikaviide: 32006L0021
Kontekst: A waste facility shall be classified under category A if: - a failure or incorrect operation, e.g. the collapse of a heap or the bursting of a dam, could give rise to a major accident, on the basis of a risk assessment taking into account factors such as the present or future size, the location and the environmental impact of the waste facility ... [32006L0021]

et et
Definitsioon: inseneriehitis vee või jäätmete hoidmiseks või säilitamiseks hiivahoidlas [JäätS-2019/12/6 § 35^2-2^1]
tamm
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 32006L0021
Kontekst: Jäätmehoidlale määratakse A-kategooria, kui esineb üks või mitu järgmistest asjaoludest: 1) jäätmehoidla praegust või tulevast suurust, asukohta ja keskkonnamõju arvesse võttev analüüs näitab, et rike, näiteks puistangu varing või tammi purunemine, või väär käitamine võib põhjustada suurõnnetuse; ... [JäätS-2019/12/6 § 35^2-5]Esterm  © Eesti Keele Instituut