Kirje: 91890
Kuupäev: 01.06.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: waste generated by construction and demolition activities [32018L0851]
Märkus: While the definition of construction and demolition waste refers to waste that results from construction and demolition activities in a general way, it also includes waste arising from minor do-it-yourself construction and demolition activities within private households. [32018L0851]
construction and demolition waste
Allikaviide: 32008L0098; 32018L0851; 32020D0519
Kontekst: Member States shall take measures to promote selective demolition in order to enable removal and safe handling of hazardous substances and facilitate re-use and high-quality recycling by selective removal of materials, and to ensure the establishment of sorting systems for construction and demolition waste at least for wood, mineral fractions (concrete, bricks, tiles and ceramics, stones), metal, glass, plastic and plaster. [32018L0851]
Kontekst: By 31 December 2024, the Commission shall consider the setting of preparing for re-use and recycling targets for construction and demolition waste and its material-specific fractions, textile waste, commercial waste, non-hazardous industrial waste and other waste streams, as well as preparing for re-use targets for municipal waste and recycling targets for municipal bio-waste. [32018L0851]
Kontekst: ... when certain waste ceases to be waste, laying down end-of-waste criteria that provide a high level of environmental protection and an environmental and economic benefit; possible categories of waste for which ‘end-of-waste’ specifications and criteria should be developed are, among others, construction and demolition waste, some ashes and slags, scrap metals, aggregates, tyres, textiles, compost, waste paper and glass. [32008L0098]
CDW
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 32020D0519
Kontekst: This Sectoral Reference Document deals with three waste streams: - municipal solid waste (MSW): household waste and waste from other sources, such as retail, administration, education, health services, accommodation and food services, and other services and activities, which is similar in nature and composition to waste from households; - construction and demolition waste (CDW); - healthcare waste (HCW). [32020D0519]

et et
Definitsioon: ehitus- ja lammutustööde käigus tekkinud jäätmed [JäätS-2021/05/4 § 7^2]
Definitsioon: jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel [92059]
ehitus- ja lammutusjäätmed
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; JäätS-2019/12/6; 92054; 92057; 92059; IATE; 32008L0098
Kontekst: Alates 2020. aasta 1. jaanuarist tuleb taaskasutada: ... 2) ehitus- ja lammutusjäätmeid, välja arvatud sellised looduslikud ained nagu kivid ja pinnas ning ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas, korduskasutuseks ettevalmistatuna, ringlussevõtuna ja muul viisil taaskasutatuna, sealhulgas tagasitäiteks, muude ainete asemel - vähemalt 70 protsendi ulatuses nende jäätmete kogumassist kalendriaastas. [JäätS-2021/05/4 § 136^3]
Kontekst: Olmejäätmete hulka ei kuulu tootmis-, põllumajandus-, metsandus-, kalandus-, septiku ega kanalisatsioonivõrgu ja reovee töötlemise jäätmed, romusõidukid ega ehitus- ja lammutusjäätmed. [JäätS-2021/05/4 § 7-2]
ehitusjäätmed
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: 92054
Kontekst: Ehitus- ja lammutusjäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke aineid sisaldavad materjalid), mis tekivad ehitamisel, sh remontimisel ja lammutamisel (edaspidi ehitamine). [92054]
ehitus- ja lammutuspraht
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; IATE

de de
Bau- und Abbruchabfälle
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut