Kirje: 91584
Kuupäev: 03.04.2020
Valdkonnaviide: SO4
Märkus: Mõisteid "raam" ja "raamistamine" kasutatakse tänapäeval erinevates sotsiaalteadustes - kõige varem võeti see kasutusele kognitiivses lingvistikas ja sotsiaalpsühholoogias, seejärel sotsioloogias, kommunikatsiooni- ja meediauuringutes ning alates 1980ndate lõpust ka sotsiaalse liikumise teoorias. "Raami" mõistet kasutavad ka tehisintellekti uurijad (nt Marvin Minsky), seletamaks tehistunnetuse protsesse. [91577]
Märkus: Vt ka "raam". [30.3.2020]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: raamide konstrueerimine [91577]
Definitsioon: esiteks kommunikatsiooniprotsess, millega tegutsejad artikuleerivad oma raame ning teiseks kognitiivne protsess nagu raamide rakendamine, omaks võtmine ja muutmine [91577]
raamistamine
Allikaviide: 91577
Kontekst: Raamistamise ... uurimisel asetavad erinevad sotsiaalteadused oma fookuse erinevale uurimisobjektile. Näiteks psühholoogia pöörab raamide uurimisel tähelepanu inimese aju käitumisele ja selle vastuvõtlikkuse spetsiifikale, kommunikatsiooniteooria jällegi osakaalule raamide tekkes läbi meedia ja tekstide, samas kui sotsiaalse liikumise teooria käsitleb "kollektiivse tegevuse raame", mida konstrueerivad sotsiaalse liikumise juhid, osutades nt mingi situatsiooni probleemsusele või ebaõiglusele. [91577]
Märkus: Sotsiaalse liikumise "raamistamise" asemel on Eesti teaduskirjanduses kasutatud ka "freimingu" mõistet. [91577]

en en
Definitsioon: a set of concepts and theoretical perspectives on how individuals, groups, and societies, organize, perceive, and communicate about reality [WIKIPEDIA]
Definitsioon: the act of applying a frame [91581]
Märkus: Work on frames and framing can be found throughout the social and cognitive sciences, as well as various subfields within political science. Indeed, scholars of social movements, bargaining behavior, foreign policy decision making, jury decision making, media effects, political psychology, public opinion and voting, campaigns, and many others use the concept of framing. Perhaps as a result of such widespread usage, the terms frame and framing typically evade precise and consistent definition. [91579]
framing
Allikaviide: PÄRING; 91579; 91580; 91581; 91577; WIKIPEDIA
Kontekst: ... some use the terms ["frame" and "framing"] to refer to the words, images, phrases, and presentation styles that a speaker uses when relaying information to another, or what can be called "frames in communication" ... Others use the terms "frame" and "framing" to refer to an individual’s (cognitive) understanding of a given situation, or what can be called "frames in thought" ... [91579]
Märkus: The concept of framing was first posited by Gregory Bateson in 1972. [91580]Esterm  © Eesti Keele Instituut