Kirje: 91566
Kuupäev: 03.04.2020
Valdkonnaviide: SO4
Märkus: Mõisteid "raam" ja "raamistamine" kasutatakse tänapäeval erinevates sotsiaalteadustes - kõige varem võeti see kasutusele kognitiivses lingvistikas ja sotsiaalpsühholoogias, seejärel sotsioloogias, kommunikatsiooni- ja meediauuringutes ning alates 1980ndate lõpust ka sotsiaalse liikumise teoorias. "Raami" mõistet kasutavad ka tehisintellekti uurijad (nt Marvin Minsky), seletamaks tehistunnetuse protsesse. [91577]
Märkus: Vt ka "raamistamine". [31.03.2020]
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the perspective a person applies to define an event or a problem [91581]
Definitsioon: abstractions that work to organize or structure message meaning [91580]
frame
Allikaviide: 91579; 91580; 91581; 91577
Kontekst: Work on frames and framing can be found throughout the social and cognitive sciences, as well as various subfields within political science. Indeed, scholars of social movements, bargaining behavior, foreign policy decision making, jury decision making, media effects, political psychology, public opinion and voting, campaigns, and many others use the concept of framing. Perhaps as a result of such widespread usage, the terms frame and framing typically evade precise and consistent definition. [91579]

et et
Definitsioon: inimese loodud konstruktsioon, definitsioon ja eeldus, mis on alati juba teatud määral olemas ühiste sotsiaalsete tegevuste jaoks [91582]
Definitsioon: struktuurne, kognitiivselt tajutav skeem, mis kinnistab arusaamist mingi sotsiaalse situatsiooni kohta [91577]
raam
Allikaviide: 91577; 91582
Kontekst: "Raam" on seega midagi, mis loob aga ka piirab tähendust, s.t. see loob tähendusele piirid, tänu millele inimene sotsiaalset situatsiooni üldse kontseptualiseerida saab. [91577]
Märkus: Kasutusel on ka termin "freim", seda peamiselt semantikas. [3.04.2020]Esterm  © Eesti Keele Instituut