Kirje: 90591
Kuupäev: 25.11.2019
Valdkonnaviide: AS
Märkus: NB! Vt ka kirje "underwriting risk - kindlustusriski hindamise risk." [31.10.2019]
Mõistetüüp: termin

et et
tervisekindlustusriski hindamise risk
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KTTG
tervisekindlustusrisk
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; IATE; 32009L0138
Kontekst: Tervisekindlustusrisk kajastab kõiki tervisekindlustuslepingute kohustustest tulenevaid riske, mis on seotud lepingutega kaetud kindlustusriskide ja kindlustustegevuse protsessiga. [KindlTS-2019/03/86 § 66-1]
Kontekst: Solventsuskapitalinõue peab arvestama kõigi seniste ja järgneva 12 kuu kavandatavatest tegevustest tulenevate mõõdetavate riskidega, millega kindlustusandja kindlustustegevuse käigus kokku puutub (edaspidi kindlustusandja riskiprofiil), sealhulgas vähemalt kahjukindlustuse kindlustusriski, elukindlustuse kindlustusriski, tervisekindlustusriski, tururiski, krediidiriski ja operatsiooniriskiga. Kindlustusandja senisest tegevusest tulenevaid mõõdetavaid riske peab solventsuskapitalinõue katma üksnes ootamatu kahju ulatuses. [KindlTS-2019/03/86 § 61-3]

en en
health underwriting risk
Allikaviide: IATE; 32009L0138; 32015R0035
Kontekst: The Solvency Capital Requirement shall cover at least the following risks: (a) non-life underwriting risk; (b) life underwriting risk; (c) health underwriting risk; (d) market risk; (e) credit risk; (f) operational risk. [32009L0138]Esterm  © Eesti Keele Instituut