Kirje: 90587
Kuupäev: 23.09.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss arising from inadequate or failed internal processes, personnel or systems, or from external events [32009L0138]
Definitsioon: risk arising from failure of operational processes, internal procedures and controls leading to financial loss [SWISS-RE-GLOS]
operational risk
Allikaviide: 32009L0138; IATE; SWISS-RE-GLOS
Kontekst: The Solvency Capital Requirement shall cover at least the following risks: (a) non-life underwriting risk; (b) life underwriting risk; (c) health underwriting risk; (d) market risk; (e) credit risk; (f) operational risk. [32009L0138]
Kontekst: Operational risk as referred to in point (f) of the first subparagraph shall include legal risks, and exclude risks arising from strategic decisions, as well as reputation risks. [32009L0138]

et et
Definitsioon: kindlustusandja kahju saamise või finantsseisundi halvenemise oht kindlustusandja sisemiste protsesside, inimeste tegevuse, süsteemide mittetoimimise või väliste sündmuste tõttu [KindlTS-2019/03/86 § 69-1]
Märkus: Operatsioonirisk hõlmab juriidilisi riske, kuid ei hõlma strateegilistest otsustest tulenevaid riske ega maineriske. [KindlTS-2019/03/86 § 69-2]
operatsioonirisk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; IATE; SFCR-SALVA-2016
Kontekst: Solventsuskapitalinõue peab arvestama kõigi seniste ja järgneva 12 kuu kavandatavatest tegevustest tulenevate mõõdetavate riskidega, millega kindlustusandja kindlustustegevuse käigus kokku puutub (edaspidi kindlustusandja riskiprofiil), sealhulgas vähemalt kahjukindlustuse kindlustusriski, elukindlustuse kindlustusriski, tervisekindlustusriski, tururiski, krediidiriski ja operatsiooniriskiga. [KindlTS-2019/03/86 § 61-3]
tegevusrisk
Allikaviide: SWEDBANK-VK-MA-2016; SFCR-SALVA-2016Esterm  © Eesti Keele Instituut