Kirje: 90530
Kuupäev: 10.05.2019
Valdkonnaviide: AS1
Mõistetüüp: termin

en en
solvency capital requirement
Allikaviide: 32009L0138; IATE
Solvency Capital Requirement
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035
Kontekst: In order to promote good risk management and align regulatory capital requirements with industry practices, the Solvency Capital Requirement should be determined as the economic capital to be held by insurance and reinsurance undertakings in order to ensure that ruin occurs no more often than once in every 200 cases or, alternatively, that those undertakings will still be in a position, with a probability of at least 99,5 %, to meet their obligations to policy holders and beneficiaries over the following 12 months. That economic capital should be calculated on the basis of the true risk profile of those undertakings, taking account of the impact of possible risk-mitigation techniques, as well as diversification effects. [32009L0138]
SCR
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 32009L0138; IATE

et et
solventsuskapitalinõue
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; IATE
Kontekst: Kindlustusandja peab vähemalt kord aastas standardvalemi, sisemudeli või osalise sisemudeli alusel tegevuse jätkuvuse printsiibist lähtudes arvutama solventsuskapitalinõude ning esitama arvutuse tulemused Finantsinspektsioonile. [KindlTS-2019/03/86 § 61-1]
Kontekst: Solventsuskapitalinõue vastab kindlustusandja omavahendite suurusele, mis võimaldab kindlustusandjal 99,5-protsendilise tõenäosusega täita järgmise 12 kuu jooksul kindlustuslepinguga võetud kohustused. [KindlTS-2019/03/86 § 61-2]
Kontekst: Solventsuskapitalinõue peab arvestama kõigi seniste ja järgneva 12 kuu kavandatavatest tegevustest tulenevate mõõdetavate riskidega, millega kindlustusandja kindlustustegevuse käigus kokku puutub (edaspidi kindlustusandja riskiprofiil), sealhulgas vähemalt kahjukindlustuse kindlustusriski, elukindlustuse kindlustusriski, tervisekindlustusriski, tururiski, krediidiriski ja operatsiooniriskiga. Kindlustusandja senisest tegevusest tulenevaid mõõdetavaid riske peab solventsuskapitalinõue katma üksnes ootamatu kahju ulatuses. [KindlTS-2019/03/86 § 61-3]Esterm  © Eesti Keele Instituut