Kirje: 88319
Kuupäev: 26.04.2021
Valdkonnaviide: LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mõistete ja nende tähiste süstemaatilise kogumise, kirjeldamise, töötluse ja esitusega seotud töö [EVS-ISO 1087-1:2002]
terminoloogiatöö
Allikaviide: 87725; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; TERM-ÕP
Kontekst: EKI püsirahastamisel põhinev tegevus on: 1) eesti keele korraldamine, arendamine ja hoole; 2) keelenõu andmine; 3) rahvuskultuuri seisukohalt oluliste sõnaraamatute, sh õigekeelsus-, seletava, murde- ja etümoloogilise sõnaraamatu koostamine, toimetamine ja pidev ajakohastamine; 4) elektroonilise sõnastikusüsteemi haldamine ja arendamine; 5) eesti kirjakeele, eesti murrete ja lähisugulaskeelte teaduslike arhiivide, andmekogude ja -baaside hoidmine ja täiendamine ning nende kasutamise tagamine kõigile uurijatele kodu- ja välismaal; 6) terminoloogiatöö ja nimekorraldus; 7) eesti eurokeele korraldus. [87725 § 4-1]
Kontekst: Seetõttu on tegelikus eesti terminoloogiatöös mõistest (mitte sõnast!) lähtumine olnud loomulik nõue juba algaegadest saadik, ... [TERM-ÕP]
terminitöö
Allikaviide: EKSPERT; TERM-ÕP; MKOS
Kontekst: Lähim üldmõiste on asi, millele viidata oleks põhjalikult tehtud terminibaasis või eriti süstemaatilise terminitöö korral vägagi ootuspärane, aga mida reaalselt ilmunud sõnastikes esineb üsna harva. [MKOS]
Kontekst: Kogu terminitöö koosnes neljast etapist: • „terminite otsimine lähtetekstist; selleks loeb terminoloog lähteteksti läbi ja nopib välja terminid, millele tuleb leida vasted sihtkeeles; • uute, lähtetekstist väljanopitud terminite sisestamine terminibaasi; • uurimistöö ja selle dokumenteerimine: leitud vastete ja muu lisainformatsiooni sisestamine terminibaasi; • terminibaasi kirjete korrastamine ja lõplik vormistamine pärast tõlke valmimist .. ” [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: work concerned with the systematic collection, description, processing and presentation of concepts and their designations [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: work concerned with the systematic collection, description, processing, and presentation of concepts and their designations, for the purpose of documenting and promoting correct usage [TER-PLUS]
terminology work
Allikaviide: TER-PLUS; EVS-ISO 1087-1:2002; ISO 704:2009; TEPA; KTS-2003
Kontekst: The goal of terminology work as described in this International Standard is, thus, a clarification and standardization of concepts and terminology for communication between humans. [ISO 704:2009]

fr fr
activité terminologique
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut