Kirje: 78295
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: raudteesüsteemi võime tagada nõuetele vastavate rongide ohutu ja katkematu liiklemine [RdtS-2020/12/27 § 2-2]
koostalitlus
Allikaviide: RS-2011/12; RdtS-2020/12/27
Kontekst: Käesolev seadus reguleerib: 1) raudtee ohutust; 2) raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi omanike või valdajate õigusi ja kohustusi raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi korrashoiul ja kasutamisel ning nõudeid raudteevedudele; 3) raudteeveeremi ehituse, tehnohoolde ja remondiga tegelevate ettevõtjate õigusi ja kohustusi; 4) raudteesüsteemi koostalitlust üleeuroopalise raudteesüsteemiga; ... [RdtS-2020/12/27 § 1-1]

en en
Definitsioon: the ability of a rail system to allow the safe and uninterrupted movement of trains which accomplish the required levels of performance [32016L0797]
interoperability
Allikaviide: 32016L0797
Kontekst: The pursuit of interoperability within the Union rail system should lead to the definition of an optimal level of technical harmonisation and make it possible to facilitate, improve and develop international rail transport services within the Union and with third countries, and contribute to the progressive creation of the internal market in equipment and services for the construction, renewal, upgrading and operation of the Union rail system. [32016L0797]Esterm  © Eesti Keele Instituut