Kirje: 78248
Kuupäev: 11.03.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kauba- või reisijatevedu ja veduriteenuse osutamine raudteel või ainult veduriteenuse osutamine [RdtS-2020/12/27 § 2-25]
raudteevedu
Allikaviide: RS-2011/12; RdtS-2020/12/27
Kontekst: ... 29) raudteeveoettevõtja on vastava tegevusloa saanud ettevõtja, kelle peamine tegevusala on raudteevedu ja kes on kohustatud tagama veduriteenuse, samuti isik, kes osutab ainult veduriteenust; ... [RdtS-2020/12/27 § 2-29]
Kontekst: Raudteeveoettevõtja ja muu raudteeveeremi omanik või valdaja on kohustatud tagama raudteeveol raudteeohutuse ja kasutatava raudteeveeremi vastavuse kehtivatele ohutus-, hooldus- ja muudele nõuetele. [RdtS-2020/12/27 § 35-3]
raudteetransport
Allikaviide: RS-2011/12
raudteeveoteenus
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: RS-2011/12
Märkus: Alates 1.04.2014 asendatud terminiga "raudteevedu". [12.02.2021]
Märkus: Terminoloogia muutmine on seotud ühtlustamise vajadusega, sest nii praktikas, raudteealastes rahvusvahelistes lepingutes (sh ametlikes tõlgetes eesti keelde, mis on avaldatud Riigi Teatajas) kui ka Euroopa Liidu õigusaktides tuntakse raudteevedu mitte aga raudteeveoteenust. Sarnaselt ka maanteetranspordi puhul, kus autoveoteenuse asemel kasutatakse terminit autovedu. [92576]

en en
rail transport
Allikaviide: IATE; 92580
Kontekst: Infrastructure managers operating efficiently and responding to the needs of rail companies can make rail transport more attractive for new operators and customers. [92580]
Märkus: Kasutatud raudteeseaduse RdtS-2020/12/27 tõlkes inglise keelde. [12.02.2021]
rail transport service
Allikaviide: 32012L0034
Märkus: Kasutatud raudteeseaduse RS-2011/12 tõlkes inglise keelde. [12.02.2021]
transport by rail
Allikaviide: 31993R1932Esterm  © Eesti Keele Instituut