Kirje: 6136
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
cutting
Allikaviide: TER-PLUS
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]
felling
Allikaviide: TER-PLUS

et et
Definitsioon: puude langetamine ja selleks tehtavad ettvalmistustööd (nt. puu ümbruse võsast puhastamine) ja langetamisjärgsed raielangitööd (tüvede laasimine, järkamine, kokkuvedu, raiejäätmete koristamine) [EME]
raie
Allikaviide: EME; MS-2020/07/75; X1062; EKIÜS-2020; EKS
Kontekst: Raieks käesoleva seaduse tähenduses loetakse vähemalt ühte metsamaal tehtavatest järgmistest töödest: 1) puude ja põõsaste langetamist; 2) langetatud tüvede laasimist; 3) tüvede järkamist; 4) metsamaterjali koondamist ja kokkuvedu. [MS-2020/07/75 § 28-1]
Kontekst: Raieks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta metsamaal olemasoleva tee-, kraavi- või muu trassi, sihi või kaitsevööndi ning valmiva või küpse metsa puhastamist kuni kaheksasentimeetrise keskmise rinnasdiameetriga puudest ja põõsastest ning maaparandusseaduse tähenduses maaparandushoiutöö käigus maaparandussüsteemi rajatiste ja eesvoolu kaitsevööndi puhastamist puittaimestikust. [MS-2020/07/75 § 28-1^1]Esterm  © Eesti Keele Instituut