Kirje: 563
Kuupäev: 17.12.2020
Valdkonnaviide: JUA5
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
court session
Allikaviide: EKSPERT

et et
Definitsioon: kohtumenetluse staadium, mille käigus toimub asja kohtulik arutamine [8117]
kohtuistung
Allikaviide: PS-2015/05; 8117
Kontekst: Kohtuistungid on avalikud. Kohus võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras oma istungi või osa sellest kuulutada kinniseks riigi- või ärisaladuse, kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu või õigusemõistmise huvid. [PS-2015/05 § 24]Esterm  © Eesti Keele Instituut