Kirje: 49877
Kuupäev: 01.06.2021
Valdkonnaviide: END; EN7
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the collection where a waste stream is kept separately by type and nature so as to facilitate a specific treatment [32008L0098]
separate collection
Allikaviide: IATE;32018L0850; 32018L0851; 32008L0098; T70624
Kontekst: The symbol indicating separate collection shall consist of one of the roll-out containers crossed through, as shown below: ... [T70624]
Kontekst: Clear environmental, economic and social benefits would be derived from further restricting landfilling, starting with waste streams that are subject to separate collection, such as plastics, metals, glass, paper and bio-waste. [32018L0850]
Kontekst: Separate collection could be achieved through door-to-door collection, bring and reception systems or other collection arrangements. [32018L0851]
Kontekst: Where necessary to comply with paragraph 1 and to facilitate or improve preparing for re-use, recycling and other recovery operations, waste shall be subject to separate collection and shall not be mixed with other waste or other materials with different properties. [32018L0851]

et et
Definitsioon: tegevus, mille käigus jäätmed eraldatakse liigi ja olemuse alusel nende edasise käitlemise lihtsustamiseks, sealhulgas taaskasutamise soodustamiseks [JäätS-2021/05/4 § 14-1^1]
jäätmete liigiti kogumine
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; JäätS-2019/12/6; 91827; 89886
Kontekst: Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete liigiti kogumist, et võimaldada nende korduskasutuseks ettevalmistamist, ringlussevõttu või muud taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. [JäätS-2021/05/4 § 31-1]
liigiti kogumine
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; IATE; 32008L0098
Kontekst: Kohaliku omavalitsuse üksus peab korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti-, tekstiili- ja klaasijäätmete ning kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete liigiti kogumise. [JäätS-2021/05/4 § 31-3]
lahuskogumine
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 92113; 3028
Kontekst: Lahuskogumisele osutav märgis kujutab ratastega jäätmemahutit, mis on läbi kriipsutatud ristiga ning vastab käesoleva määruse lisas esitatud joonisele. Lahuskogumise märgis peab katma patarei, aku või patareikogumi suurima külje pinnast 3% või silindrilise patarei, aku või patareikogumi välispinnast 1,5%. Lahuskogumise märgise suurus ei tohi ületada 5×5 cm. [92113 § 2-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut