Kirje: 14389
Kuupäev: 01.06.2021
Valdkonnaviide: AD9; EN9
Märkus: Vt ka võrdluseks 'domestic waste' - "majapidamisjäätmed" (kitsam mõiste). [19.01.2000]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: (a) mixed waste and separately collected waste from households, including paper and cardboard, glass, metals, plastics, bio-waste, wood, textiles, packaging, waste electrical and electronic equipment, waste batteries and accumulators, and bulky waste, including mattresses and furniture; (b) mixed waste and separately collected waste from other sources, where such waste is similar in nature and composition to waste from households [32018L0851]
Märkus: Municipal waste does not include waste from production, agriculture, forestry, fishing, septic tanks and sewage network and treatment, including sewage sludge, end-of-life vehicles or construction and demolition waste. [32018L0851]
municipal waste
Allikaviide: IATE; 32018L0851; T0052
Kontekst: Municipal waste is defined as waste from households and waste from other sources, such as retail, administration, education, health services, accommodation and food services, and other services and activities, which is similar in nature and composition to waste from households. Therefore, municipal waste includes, inter alia, waste from park and garden maintenance, such as leaves, grass and tree clippings, and waste from market and street cleaning services, such as the content of litter containers and sweepings except materials such as sand, rock, mud or dust. [32018L0851]

et et
Definitsioon: 1) kodumajapidamistest kogutud segajäätmed ja liigiti kogutud jäätmed, sealhulgas paber ja kartong, klaas, metallid, plast, biojäätmed, puit, tekstiil, pakendid, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed, patareid ja akud ning suuremõõtmelised jäätmed, sealhulgas madratsid ja mööbel; 2) muudest allikatest kogutud segajäätmed ja liigiti kogutud jäätmed, mis on oma koostise ja omaduste poolest kodumajapidamisjäätmete sarnased [JäätS-2021/05/4 § 7-1]
Märkus: Olmejäätmete hulka ei kuulu tootmis-, põllumajandus-, metsandus-, kalandus-, septiku ega kanalisatsioonivõrgu ja reovee töötlemise jäätmed, romusõidukid ega ehitus- ja lammutusjäätmed. [JäätS-2021/05/4 § 7-2]
olmejäätmed
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; JäätS-2019/12/6; X40038; 91794; IATE; EKIÜS-2020
Kontekst: Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures ulatuses, tuleb segaolmejäätmed enne prügilasse ladestamist sortida. [JäätS-2021/05/4 § 36-1]

fr fr
déchets municipaux
Allikaviide: IATE; EUR
déchets urbains
Allikaviide: IATE

de de
Siedlungsabfälle
Allikaviide: IATE; EUR
Siedlungsmüll
Allikaviide: IATE; EUR

fi fi
yhdyskuntajäte
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut