Kirje: 10700
Kuupäev: 05.03.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: conversion of forested land to non-forested land [IATE]
deforestation
Allikaviide: IATE; 32011L0092; UNEP-2016; TER-PLUS; T70043
Kontekst: Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use. [32011L0092; T70043]
Kontekst: The effects of heavy rainfall are exacerbated by unsustainable land-use practises (e.g. deforestation, compacted soils). [UNEP-2016]

et et
Definitsioon: raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks [MS-2020/07/75 § 32-2]
raadamine
Allikaviide: MS-2020/07/75; X30025; EKS; IATE
Kontekst: Raadamist tehakse: ... 2) kaitsevööndiga ehitise korral ehitise ja selle kaitsevööndi korrashoiu kohta kehtestatud nõuete täitmiseks ehitusprojekti või elektripaigaldise käidukava alusel, kui detailplaneeringu kohustus puudub; ... 4) muu õigusaktidest tuleneva kehtiva projekti, hoolduskava või dokumendi alusel, mis on aluseks maa kasutamiseks muul otstarbel kui metsa majandamiseks. [MS-2020/07/75 § 32-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut