Kirje: 10628
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8; EN
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a cutting made in an immature crop or stand primarily to accelerate diameter increment but also, by suitable selection, to improve the average form of the trees that remain [TER-PLUS]
thinning
Allikaviide: EKSPERT; TER-PLUS; 52012DC0094; EnDic; EUR
Kontekst: Forestry also has much potential to boost mitigation. This includes practices such as converting non-forest land to forest (i.e. afforestation)[18], avoiding the conversion of forest land to other types of land (i.e. deforestation), storing carbon in existing forests through longer rotation periods of trees, avoiding clear-felling (e.g. forest management decisions on thinning or selective logging) and conversion to undisturbed forests, and more widespread use of prevention measures to limit the impacts of disturbances such as fires, pests and storms. [52012DC0094]

et et
Definitsioon: hooldusraie liik [EME]
harvendusraie
Allikaviide: EME; EnDic; MS-2020/07/75; X30025
Kontekst: Hooldusraiet tehakse: ... 2) metsa väärtuse tõstmiseks, metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimiseks ning lähitulevikus väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks (harvendusraie); [MS-2020/07/75 § 28-7]
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; 2) hooldusraie, mille hulka kuuluvad valgustusraie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus, harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus ning sanitaarraie; 3) valikraie; ... [MS-2020/07/75 § 28-4]
Kontekst: Harvendusraiet tehakse 21-40-aastases okaspuistus ja seemnetekkelises kõvade lehtpuude (nt. tamme-, saare-) puistus. [EME]
harvendamine
Allikaviide: LKS-2020/07/57; X90008
Kontekst: Kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine, mille ulatus määratakse hoiualadel kaitsekorralduskavaga, teistel kaitstavatel loodusobjektidel kaitse-eeskirjaga. [LKS-2020/07/57; X90008 § 17-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut