Kirje: 91626

Allikas Allikas
Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu (terviktekst dets 2019)
RT: RT I, 18.12.2015, 14; RT I, 13.12.2019, 10
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/113122019010 ; https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1131/2201/9010/KKM_m65_lisa.pdf#
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2019
91626Esterm  © Eesti Keele Instituut