Kirje: 87758

Allikas Allikas
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1478073084509&from=EN
CELEX: 32014R0910
Ilmumisaasta: 2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014 , e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1478073084509&from=ET
32014R0910Esterm  © Eesti Keele Instituut