Kirje: 45674
Kuupäev: 09.11.2016
Valdkonnaviide: AUA; AUB
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign [32014R0910]
electronic signature
Allikaviide: 32014R0910; IATE
Kontekst: An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. [32014R0910]
e-signature
Allikaviide: ODO; IATE

et et
Definitsioon: elektroonilised andmed, mis on lisatud muudele elektroonilistele andmetele või on nendega loogiliselt seotud ja mida allkirja andja kasutab allkirja andmiseks [32014R0910]
e-allkiri
Allikaviide: EUTS-2016/10/1; IATE; 32014R0910
Kontekst: Sertifikaadi kehtivuse peatatuse ajal antud e-allkiri või e-tempel on kehtetu. [EUTS-2016/10/1 § 17-5]
elektrooniline allkiri
Allikaviide: EUTS-2016/10/1; TsÜS-2015/03; IATE
Kontekst: Elektrooniline allkiri peab olema antud viisil, mis võimaldab allkirja seostada tehingu sisu, tehingu teinud isiku ja tehingu tegemise ajaga. Elektroonilise allkirja isikule omistamise ja allkirja andmise kord sätestatakse seaduses. Elektrooniliseks allkirjaks on ka digitaalallkiri. [TsÜS-2015/03 § 80-3]Esterm  © Eesti Keele Instituut