Kirje: 3

Valdkond Valdkond
(Klassifikaator)
Selgitus: DIVISIONS - JAOTUSED A Military - üldsõjaline B Land Forces - maavägi C Air Forces - õhuvägi D Naval Forces - merevägi E Weapons and Weapon Systems - relvad ja relvasüsteemid G Defence Planning and Policy - kaitsepoliitika ja planeerimine H Command and Control - käsutamine ja juhtimine F Paramilitary - paramilitaarsed organisatsioonid I General Conduct of Military Operations - sõjategevus J Logistics - logistika K Military Equipment - sõjaväevarustus L Multinational Forces - mitmeriigiväed M Joint Forces - ühendväed O Organization - struktuur ja koosseis Q Standardization - standardimine S Security - turve T Fire Safety - tuleohutus U National and International Security - riigisisene ja rahvusvaheline julgeolek V Military Training and Education - sõjaväeline väljaõpe ja haridus X Provisional Classification - ajutine liigitus Z Non-classifiable Terms - liigitamata terminid A. Military (General) – üldsõjaline AA General - üldine AB Military Administration - sõjaväe haldamine AG Military Justice - sõjaväeline õigusemõistmine AH Chaplain Service - kaplaniteenistus AK Military Police - sõjaväepolitsei AP Ceremonial and Traditions - tseremooniad ja traditsioonid AR Mass Destruction Weapons - massihävitusrelvad AS Military Science - sõjateadus AX Provisional Classification - ajutine liigitus AZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid B. Land Forces – maavägi BA General - üldine BB Armour - soomusvägi BC Field Artillery - suurtükivägi BD Infantry - jalavägi BE Topography - topograafia BF Field Engineers - pioneerindus BG Demolition - lõhketööd BH Signals - sidevägi BI Land Operations - maaväeoperatsioonid BJ Tactical Operations - taktikalised operatsioonid BK Engineering - insenerindus BL Air Defence Artillery - õhutõrjesuurtükivägi BM Airborne Forces - õhudessantvägi BX Provisional Classification - ajutine liigitus BZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid C. Air Forces – õhuvägi CA General - üldine CB Air Operations - õhuoperatsioonid CD Tactical Operations - taktikalised operatsioonid CE Air Defence - õhukaitse CE1 Air Defence (Air to Ground) - õhutõrje õhus CF Ground Installations - õhuväerajatised CG Air Communications - õhuväe side CH Helicopters - kopterid CI Air Space Control - õhuruumi juhtimine CX Provisional Classification - ajutine liigitus CZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid D. Naval Forces – merevägi DA General - üldine DB Sea Operations - mereoperatsioonid DC Ship’s Organization - laeva organisatsioon DD Ship’s Communication - laeva side DE Surface Ship Engineering - laevaehitus DF Deck Department - laevateki meeskond ja varustus DG Ship’s Aircraft - mereväe lennuvahendid DH Combat Systems - lahingusüsteemid DI Marines - merejalavägi DJ Sonar and Underwater Detection - hüdroakustika DK Replenishment at Sea - merelvarustamine DL Naval Dockyards - laevatehased DM Tactical Operations - taktikalised operatsioonid DN Auxiliary Vessels - abilaevad DO Submarines - allveelaevad DP Mine Countermeasures (MCM) - miinitõrje DQ Diving - tuukritööd DR Air Defence - mereväe õhukaitse DZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid DX Provisional Classification - ajutine liigitus E. Weapons and Weapon Systems – relvad ja relvasüsteemid EA General - üldine EB Nuclear Weapons - tuumarelvad EC Biological Weapons - bioloogilised relvad ED Chemical Weapons - keemiarelvad EE Ammunitions, Explosives - laskemoon ja lõhkeained EF Small Arms - väike- ja kergerelvad EF1 Mortars - miinipildujad EG Missiles and Rockets - raketid EH Guns (Land Forces) - maaväe suurtükid EI Cannons (Aircraft) - õhusõiduki pardakahurid EJ Guns (Naval) - mereväekahurid EK Torpedoes - torpeedod EL Bombs and Grenades - miinipildujamiinid ja granaadid EM Landmines - maamiinid EN Naval Mines - meremiinid EO Space Weapons - kosmoserelvad EP Advanced Technology Weapons - kõrgtehnoloogilised relvad EQ Non-lethal Weapons - mittesurmavad relvad ER Antique and obsolete weapons - vanaaegsed ja vananenud relvad ES Incendiary Weapons - süüterelvad ET Cutting and Thrusting Weapons - külmrelvad EU Weapons Systems (Land Forces) - maaväe relvasüsteemid EV Weapons Systems (Air Forces) - õhuväe relvasüsteemid EW Weapons Systems (Naval Forces) - mereväe relvasüsteemid EX Target Acquisition - sihtmärgi kinnistamine EY Ballistics - ballistika EZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid F. Paramilitary – paramilitaarsed organisatsioonid FA General - üldine FB Search and Rescue - otsing ja pääste FC Border Guard - piirivalve FD Emergency Preparedness - hädaolukorraks valmisolek FE Other Military Organizations and Units - muud sõjaväestatud üksused ja organisatsioonid FX Provisional Classification - ajutine liigitus FZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid G. Defence Planning and Policy – kaitsepoliitika ja planeerimine GA International Security - rahvusvaheline julgeolek H. Command and Control – käsutamine ja juhtimine HA General - üldine HB Command - käsutamine HC Control - juhtimine HD Readiness - valmidus HE Command and Control Systems - juhtimissüsteemid HG Planning - plaanimine HH Procedures - juhtimisprotseduurid HI Control Measures - juhtimismeetmed HI1 Signals - HI1 signaalid HI2 Orders - HI2 käsud HI3 Control Equipment - HI3 juhtimisvahendid HI4 Map Signs - HI4 tingmärgid I. General Conduct of Military Operations – sõjategevus IA General - üldine IB Military Strategy - sõjaline strateegia IC Military Operational Art - sõjaline operatiivkunst ID Military Tactics - sõjaline taktika IE Electronic Warfare - elektrooniline sõjapidamine IF Information Warfare - infosõda IG Nuclear Warfare - tuumasõda IH Biological Warfare - bioloogiline sõda II Chemical Warfare - keemiasõda IJ Mine Warfare - miinisõda IK Psychological Warfare - psühhosõda IL Combat Support - lahingutoetus IN Arms Control - relvastuskontroll IO Intelligence - luure IP Military Organization - sõjaväe struktuur ja koosseis IQ Peace-Keeping Operations - rahuoperatsioonid IR Space Warfare - kosmosesõda IS Surveillance, Detection and Reconnaissance - seire, avastamine ja reke IT Countermeasures - vastumeetmed IU Encryption and Decryption - šifreerimine ja dešifreerimine IV Guerrilla Warfare - partisanivõitlus IX Provisional Classification - ajutine liigitus IZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid J. Logistics – logistika JA General - üldine JB Military Finances - sõjaväe rahastus JC Military Matériel Management - sõjaväe materjali haldamine JD Supply - varustamine JE Combat Service Support - lahinguteenindus JF Clothing - rõivastus JG Food Services - toitlustamine JH Military Transportation - sõjaväetransport JI Construction Engineering - sõjaväerajatised JJ Military Equipment Maintenance - sõjaväevarustuse hooldus JK Land Equipment Maintenance - maaväe varustuse hooldus JL Naval Equipment Maintenance - mereväe varustuse hooldus JM Air Matériel Maintenance - õhuväe varustuse hooldus JN Accommodation - majutus JO Medical Services - meditsiiniteenistus JO1 Dental Services - hambaravi JX Provisional Classification - ajutine liigitus JZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid K. Military Equipment – sõjaväevarustus KA General - üldine KB Modernization of Military Equipment - sõjaväevarustuse ajakohastamine KC Land Equipment - maaväe varustus KD Wheeled Vehicles - ratassõidukid KE Tracked Vehicles - roomiksõidukid KF Naval Equipment - mereväe varustus KG Aerospace Equipment - õhuväe varustus KX Provisional Classification - ajutine liigitus KZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid L. Multinational Forces – mitmeriigiväed LA General - üldine LB Military Training - sõjaväeline väljaõpe LC Military Communications - sõjaväeside LD Air Defence - õhukaitse LF Amphibious Forces - meredessantvägi LG Special Forces - erivägi LH Specialized Forces - eriotstarbeline vägi LX Provisional Classification - ajutine liigitus LZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid M. Joint Forces – ühendväed O Organization – struktuur ja koosseis Q Standardization – standardimine S. Security – turve SA Security - General - turve - üldine SB Protection of Property - varaturve SC Protection of Life - eluturve SD Security Devices - turvavahendid SD1 Security Systems - turvasüsteemid SD2 Badges and Instruments of Identification - eraldusmärgid ja tuvastusvahendid SD3 Security Posters and Signs - turvasildid ja –märgid SG Corporate Security - avalik turve SH Protective Clothing - kaitseriietus SJ Police - politsei SK Civil Protection - kodanikuturve SL Internal Security - sisejulgeolek SX Provisional Classification - ajutine liigitus SZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid T. Fire Safety – tuleohutus TA General - üldine TB Fire Warning Devices - tuleohutusvahendid TC Fire Detection - tulekahju avastamine TD Forest Fires - metsatulekahjud TE Fixed Rescue Facilities - statsionaarsed päästerajatised TF Fire-Fighting Techniques - tuletõrjevõtted TG Fire-Fighting and Rescue Equipment - tuletõrje- ja päästevarustus TH Fire Prevention - tulekahjude ärahoidmine TI Pre-Fire Planning - tulekahjueelne planeerimine TJ Fire Regulations - tuleohutuseeskirjad TK Fire-Fighting Services - tuletõrjeteenistused TL Fires and Explosions - tulekahjud ja plahvatused TM Fire-Fighting Apparel - tuletõrjerõivastus TN Fireproofing - tulekindlaks muutmine TO Extinguishing Agents - kustutusvahendid TX Provisional Classification - ajutine liigitus TZ Non-classifiable Terms - liigitamata terminid U. National and International Security - riigisisene ja rahvusvaheline julgeolek V. Military Training and Education - sõjaväeline väljaõpe ja haridus VA General - üldine VB Exercises - õppused VC Training and Education Control - väljaõppe juhtimine VC1 Planning - plaanimine VC2 Execution - väljaõpetamine VC3 Evaluation - hinnangu andmine VD Training and Education Equipment - väljaõppevarustus VE Training Fields - väljaõppealad VF E-Training - e-väljaõpe ja e-õpeMiliterm  © Eesti Keele Instituut