Kirje: 90487
Kuupäev: 04.09.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

et et
aktuaarifunktsioon
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; KindlÕ; 90687
Kontekst: Aktuaarifunktsioon hõlmab vähemalt: 1) tehniliste eraldiste hindamise koordineerimist; 2) tehniliste eraldiste arvutamisel kasutatavate eelduste ja meetodite ning arvutamise aluseks olevate mudelite asjakohasuse tagamist; 3) tehniliste eraldiste arvutamisel kasutatavate andmete piisavuse ja kvaliteedi hindamist; 4) parima hinnangu ja selle leidmisel kasutatud eelduste võrdlemist kogemustega; 5) juhatuse ja nõukogu liikmete (edaspidi koos kindlustusandja juhid) teavitamist tehniliste eraldiste arvutuse usaldusväärsuse ja nõuetekohasuse kohta; 6) tehniliste eraldiste arvutuse kontrollimist käesoleva seaduse §-s 50 sätestatud juhtudel; 7) arvamuse andmist kindlustusriskide hindamise üldise korralduse kohta; 8) arvamuse andmist edasikindlustusprogrammide asjakohasuse kohta; 9) osalemist käesoleva seaduse §-s 97 sätestatud riskijuhtimissüsteemi tõhusas rakendamises, sealhulgas kapitalinõuete aluseks olevate riskide modelleerimise ülesannete täitmisel. [KindlTS-2019/03/86 § 99-1]
Kontekst: Aktuaarifunktsiooni täitev isik peab omama ja vajaduse korral olema võimeline tõendama kindlustus- ja finantsmatemaatilisi teadmisi ning kogemusi, mis vastavad kindlustusandja tegevusele omaste riskide laadile, ulatusele ja keerukusele. [KindlTS-2019/03/86 § 99-2]

en en
actuarial function
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE; KindlÕ
Kontekst: The actuarial function shall be carried out by persons who have knowledge of actuarial and financial mathematics, commensurate with the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of the insurance or reinsurance undertaking, and who are able to demonstrate their relevant experience with applicable professional and other standards. [32009L0138]
Kontekst: The actuarial function shall assess whether the methodologies and assumptions used in the calculation of the technical provisions are appropriate for the specific lines of business of the undertaking and for the way the business is managed, having regard to the available data. [32015R0035]
Kontekst: The actuarial function shall assess whether the information technology systems used in the calculation of technical provisions sufficiently support the actuarial and statistical procedures. [32015R0035]
Kontekst: The actuarial function shall, when comparing best estimates against experience, review the quality of past best estimates and use the insights gained from this assessment to improve the quality of current calculations. [32015R0035]Esterm  © Eesti Keele Instituut