Kirje: 12089
Kuupäev: 23.09.2019
Valdkonnaviide: FIA; FI9; ASI
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss or of adverse change in the financial situation, resulting from fluctuations in the credit standing of issuers of securities, counterparties and any debtors to which insurance and reinsurance undertakings are exposed, in the form of counterparty default risk, or spread risk, or market risk concentrations [32009L0138]
Definitsioon: the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation [32008R1126]
credit risk
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32009L0138; 32008R1126; IATE; TER-PLUS; T40141; T40694; T40140
Kontekst: Loss arising from credit risk materialises when the policyholder has been unable to obtain payment of any amount due to it under the relevant commercial contract or loan agreement during a period of three months after the due date, provided that such non-payment is caused directly and exclusively by the occurrence of one or more of the covered causes of loss listed in points 14 to 22. [T40141]
Kontekst: The Solvency Capital Requirement shall cover at least the following risks: (a) non-life underwriting risk; (b) life underwriting risk; (c) health underwriting risk; (d) market risk; (e) credit risk; (f) operational risk. [32009L0138]
credit exposure
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: TER-PLUS; T40802

et et
Definitsioon: kahju saamise või kindlustusandja finantsseisundi halvenemise oht tulenevalt emitendi, vastaspoole või kõikide teiste selliste võlgnike krediidikvaliteedi muutumisest, kellega kindlustusandja kokku puutub seoses maksejõuetusriski, hinnavaheriski või turu kontsentratsiooniriskiga [KindlTS-2019/03/86 § 61-11]
Definitsioon: võimalus saada kasu või kahju vastaspoole maksevõime ootamatust muutumisest [LKF-MA-2018]
krediidirisk
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; KAS-2019/03/98; LKF-MA-2018; X30042
Kontekst: Krediidiasutuse krediidiriski strateegia ja sellel baseeruvad sise-eeskirjad peavad määrama krediidipoliitika eesmärgid, krediidiriski positsioonide võtmise põhiprintsiibid, krediidiriski hindamise kriteeriumid, võlgnikele reitingu määramise printsiibid, tagatiste võtmise ja hindamise printsiibid, laenu andmise ja refinantseerimise printsiibid, laenude andmise pädevuse ja vastavate otsuste tegemise korraldamise ning krediidiriski kontrolli funktsiooni toimimise. [KAS-2019/03/98 § 82-3]
Kontekst: Solventsuskapitalinõue peab arvestama kõigi seniste ja järgneva 12 kuu kavandatavatest tegevustest tulenevate mõõdetavate riskidega, millega kindlustusandja kindlustustegevuse käigus kokku puutub (edaspidi kindlustusandja riskiprofiil), sealhulgas vähemalt kahjukindlustuse kindlustusriski, elukindlustuse kindlustusriski, tervisekindlustusriski, tururiski, krediidiriski ja operatsiooniriskiga. Kindlustusandja senisest tegevusest tulenevaid mõõdetavaid riske peab solventsuskapitalinõue katma üksnes ootamatu kahju ulatuses. [KindlTS-2019/03/86 § 61-3]

fr fr
risque de crédit
Allikaviide: IATE; T40802

fi fi
luottoriski
Allikaviide: IATE; T40802

de de
Kreditrisiko
Allikaviide: IATE; T40802Esterm  © Eesti Keele Instituut